Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
ΙΣΤΙΑΙΑ

Search Our Site

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ιστιαία 09.03.2020

Αριθμ. Πρωτ. : οικ.2189

Ο Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση δημοτικού οδικού δικτύου εντός σχεδίου πόλεως Λουτρών Αιδηψού (παραλιακή οδό και κάθετες σε αυτή οδοί) και τμήμα δρόμου εισόδου στον οικισμό Μπάνια Γιάλτρων της Τ.Κ. Γιάλτρων» – Αναθεώρηση της με αριθμ. 03/2018 μελέτης με προϋπολογισμό 320.148,00 € (με Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού- Νομός Ευβοίας

Ταχυδρομική Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου– Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας, Τ.Κ. 34200

τηλ.: 22263-50010,22263, fax: 22260-55518 , email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αρμόδιος για πληροφορίες: Τσαπέτης Κων/νος , τηλ. 22263-50034, fax: 22260-87225.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» www.promitheus.gov.gr με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: (86038) καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής : www.dimosistiaiasaidipsou.net

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το έργο αφορά την αποκατάσταση των οδοστρωμάτων δύο οδών εντός της πόλης των Λ. Αιδηψού και του οικισμού Μπάνια Γιάλτρων Αιδηψού.

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: Αξία χωρίς ΦΠΑ 258.183,87 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.

4. ΚΩΔΙΚΟΙ: Κωδικός CPV [45233142-6] – Εργασίες επισκευής οδών ,

Κωδικός ΝUTS: EL642 – Εύβοια.

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι οκτώ (08) ΜΗΝΕΣ.

6. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ. Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενώσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παραγ. 1(ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016. Για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία Οδοποιίας Α2 τάξης και άνω.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο παράτημα ΧΙ του Παρατήματος Α του Ν. 4412/2016.

7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.161,00 € και ισχύ τουλάχιστον εννέα μήνες (9) και τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα μήνες (9) από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

8. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 – παραγ. 2α του Ν.4412/2016.

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07-04-2020 ημέρα Τρίτη, ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

10. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ η 13-04-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

12. ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ:

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ Μ Ο Ν Ο Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

13. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Π.Δ.Ε της ΣΑΕ 571(2014ΣΕ57100004). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

14. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Όπως στην άρθρο 4.3. της Διακήρυξης.

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Ιστιαία 09-03-2020

Ο Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού

ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

-- ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΤΟΥΣ --

Όλα τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν αποκλειστικά αυτούς που τα υπογράφουν και οι οποίοι είναι και υπεύθυνοι των γραφομένων τους. ο ΔΙΑΥΛΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για τις απόψεις που εκφράζονται, όταν αυτές υπογράφονται.